preskoči na sadržaj
Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol
Carnet webmail Kontakti
Plan nabave za 2013. godinu

 

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11.), a u skladu s Financijskim planom Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol usvojenom na sjednici Školskog odbora održanoj dana 26. listopada 2012. godine, ravnatelj škole donosi              
             
                   
                   
PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU              
                   
                   
I. CJELINA - NABAVA PREDMETA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 70.000,00 KUNA              
                   
Opis predmeta nabave konto Planirana vrijednost izdataka (s PDV-om)              
Dnevnice za službeni put u zemlji 32111 6.414,00              
Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji 32113 4.530,00              
Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji 32115 5.530,00              
Ostali rashodi 32119 4.530,00              
Seminari, savjetovanja i simpoziji 32131 4.530,00              
Tečajevi istručni ispiti 32132                
Uredski materijal 32211 9.060,00              
- hamer papir                  
- fotokopirni papir A4 (2 500)                  
- fotokopirni papir A3 (500)                  
- raster savijeni A3 (10)                  
- bilježnica A4                  
- registrator A4                  
- registrator A5                  
- fascikli kartonski                  
- fascikli PVC A4                  
- telefaks rola                  
- pribadače                  
- disketa                  
- CD rom                  
- gumica za brisanje                  
- spojnice za spise                  
- flomaster marker                  
- korektor                  
- uložak za kemijsku olovku                  
- obična olovka (12)                  
-  kuverte - različite                  
- toneri za fotokopirne aparate Canon                   
- toner za pisač Minolta 1100                  
- traka za pisač Samsung                  
- tinta za pisač                  
- tiskanice                  
- korice za uvez reljef (100)                  
- korice za uvez prozirne (100)                  
- laminatorska folija (100)                  
- ostali uredski materijal                  
Literatura (časopisi, publikacija) 32212 4.530,00              
                   
                   
                   
                   
                   
Materijal i sredstva za čišćenje 32214 9.060,00              
- čarli classic                  
- čarlino staklo (5 l)                  
- vim                  
- dominol obični                  
- gladis tekući                  
- pronto sprej                  
- sanitar (750 ml)                  
- pisoar osvježivač                  
- solna kiselina                  
- mr. proper                  
- tekući sapun (5 l)                  
- bref duo aktiv                  
- lahor sapun                  
- partviš                  
- sobna metla                  
- metla sirak                  
- čistač aluminijski                  
- joger – perač poda                  
- vrećice za smeće (110 l)                  
- otirač                  
- vrećica za usisavač Corona i Philips                  
- WC role (10)                  
- koš za papir                  
- destilirana voda                  
- rukavice radne                  
- krpa s mikro vlaknima                  
- krpa za pod                  
- magična krpa                  
- tarasol - sredstvo za podove                  
- ostali materijal i sredstva za čišćenje i održ.                  
Radna i zaštitna odjeća 32215 4.530,00              
Pedagoška dokumentacija 32219 4.530,00              
Materijal i sirovine (školska kuhinja) 3222 86.500,00              
Grupa 1. Kruh, brašno i pekarski proizvodi                  
- kruh vodeničar rezani                  
- mini pizza                  
- kruh vita rezani                  
- lepinja (100 g)                  
- perec (60 g)                  
- pecivo (60 g)                  
- putar štangica                  
- piroška sa sirom                  
- slanac                  
- trokut sa sirom                  
- štrudla sa sirom i višnjama                  
- brašno T-400                  
- brašno T-500                  
- pšenična krupica                  
                   
Grupa 2. Meso i mesne prerađevine                  
- salama (sendvič narezak, poliko...)                  
- meso bez kosti                  
- kranjske kobasice                  
- mljeveno meso                  
- bijelo meso                  
- pileće/pureće hrenovke                  
Grupa 3. Ostale namirnice i sokovi                  
- kristal šećer                  
- ulje suncokret                  
- kuhinjska sol                  
- kraš express (800 g)                  
- margo s jogurtom (500 g)                  
- lino lada (2,5 kg)                  
- puding čokolada                  
- limunska kiselina                  
- cedevita naranča ili limun                  
- čaj (voćni, šipak)                  
- čajna pašteta (850 g)                  
- čokolino                  
- kisko                  
- kava Franck                  
- vegeta                  
- tijesto                  
- kiseli krastavci (1,5 l)                  
- ocat                  
- limun                  
- salvete                  
- stolnjaci papirnati                  
- čaše plastične (100/1)                  
- čačkalice                  
- šalice plastične                  
- alu folija                  
- fanta, cola, sprite                  
- mineralna voda (1,5 l)                  
- kuhinjske krpe                  
- ostalo                  
Motorni benzin i dizel gorivo 32234 906,00              
Ostali materijal (pelete) 32239 45.300,00              
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. građ. objekata 32241 12.060,00              
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. postrojenja  32242 8.248,00              
Sitan inventar 32251 5.812,00              
Usluge telefona, telefaksa i interneta 32311 11.872,00              
Poštarina 32313 1.812,00              
Usluge tekućeg i investicijskog odžavanja građev. objekti 32321 9.453,00              
Usluge tekućeg i investicijskog održ. postr. i opreme 32322 5.025,00              
Elektronski mediji 32331                
Tisak 32332 4.530,00              
Objava natječaja 32339 4.530,00              
Opskrba vodom 32341 6.342,00              
Iznošenje i odvoz smeća 32342 5.436,00              
Deratizacija, dezinsekcija 32343 906,00              
Dimnjačarske i ekološke usluge 32344 2.812,00              
Ostale komunalne usluge (vodna naknada) 32349 1.812,00              
Zdravstvene i laboratorijske usluge 3236 18.573,00              
Geodetsko-katastarske usluge 32375 4.530,00              
Intelek i osobne usluge (usluge jav. bilj., odvjetnika, ugovor o djelu) 3237 2.718,00              
Graf. i fis. usl. kopiranja  i uvezivanja - školski list 32391 906,00              
Uređenje prostora 32393 2.718,00              
Računalne usluge 3238 6.530,00              
Premija osiguranja imovine 32922 3.400,00              
Premije osiguranja osoba                  
Ekskurzije 32999                
Reprezentacija 32931 4.530,00              
Tuzemne članarine 32941 906,00              
Usluge platnog prometa 34312 4.530,00              
                   
Kamate za primljene zajmove 34321 43.780,00              
Otplata glavnice primljenih zajmova za športsku dvoranu 5443 1.108.850              
UKUPNO:   1.472.571,00              
                   
II. CJELINA - NABAVA MALE VRIJEDNOSTI                   
Opis predmeta nabave konto Planirana vrijednost nabave (s PDV-om)              
*Izmjena, brušenje i lakiranje parketa u MŠ - učionice i kabineti  prizemlje 32321 44.000,00              
Električna energija 32231 44.394,00              
Plin 32233 108.720,00              
Prijevoz učenika 32319 578.793,00              
UKUPNO:   775.907,00              
SVEUKUPNO:   2.248.478,00              
                   
*Sredstva  za izmjenu, brušenje i lakiranje  parketa u MŠ nisu odobrena, a Požeško-slavonska županija donosi  
posebnu odluku o raspodjeli sredstava za investicijsko održavanje.                
Sredstva za električnu energiju, plin i pelete Požeško-slavonska županija doznačuje na osnovu stvarnih troškova i računa.          
Prijevoz učenika ugovara i plaća Požeško-slavonska županija.                  
                   
Ovaj Plan stupa na snagu nakon donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.               
                   
Kaptol, 05.11.2012.                  
    Ravnatelj:               
                   
    Nino Diklić              
                   

 
preskoči na navigaciju