preskoči na sadržaj
Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol
Carnet webmail Kontakti
Procedura zaprimanja i provjere računa

Na temelju članka 91  Statuta OŠ Vilima Korajca, Kaptol, a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (N.N. 78/11), ravnatelj Škole donosi

 

PROCEDURU

ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA U

OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL

 

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima  u OŠ Vilima Korajca, Kaptol.

 

Red.br.

DOGAĐAJ

NADLEŽNOST

AKTIVNOST

ROK

1.

Primljen račun  dobavljača

zaposlenik nadležan za financije

Provodi formalne provjere svih elemenata računa i matematičke kontrole te kompletira račun sa otpremnicom odnosno zapisnikom o obavljenoj usluzi i narudžbenicom.Nakon kompletiranja dokumentacije i provedenih kontrola računa, račun šalje zaposleniku koji je tražio narudžbenicu/nabavu radi obavljanja suštinskih kontrola 

3 dana od dana zaprimanja računa (ne uračunavajući potrebne izmjene i traženja dodatne dokumentacije)

2.

Primljen račun dobavljača od zaposlenika nadležnog za financije

zaposlenik koji je predložio nabavu

Obavlja suštinsku kontrolu računa (odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, jesu li isporučene usluge/oprema i obavljeni radovi u skladu s ugovorenim (količina,kvaliteta). Račun odobrava potpisom i prosljeđuje zaposleniku nadležnom za financije.      

5 dana od primitka računa. (Prethodno, prilikom isporuke robe/obavljanja usluga/izvođenja radova obavljene su sve prethodne provjere )

3.

Primljen račun dobavljača-ovjeren odnosno odobren za plaćanje od strane zaposlenika koji je predložio nabavu-korisnika opreme/usluga/radova

zaposlenik nadležan za financije

Odobrava račun za evidentiranje u računovodstvenom sustavu i daje nalog za plaćanje u skladu s datumom dospijeća

2 dana od dana zaprimanja računa

4.

Konačno odobrenje za plaćanje računa

ravnatelj

Svojim potpisom odobrava plaćanje računa

2 dana od dana zaprimanja računa

Ova Procedura objavljena je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

KLASA: 003-05/12-01/04

URBROJ: 2177-39-01-12-01

Kaptol,   15. 09. 2012.

                                                                                 Ravnatelj Škole:

                                                                                Nino Diklić, prof.

                                                                                
preskoči na navigaciju