preskoči na sadržaj

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE VILIMA KORAJCA Vijest ima dokument u privitku

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Vilima Korajca.

  :: opširnije :: 


objavio: Alenka Šljivečka  datum: 5. 4. 2022. 10:33

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE VILIMA KORAJCA Vijest ima dokument u privitku

U priloženom dokumentu nalazi se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Vilima Korajca.

  :: opširnije :: 


objavio: Alenka Šljivečka  datum: 16. 2. 2022. 11:49

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU Vijest ima dokument u privitku

U priloženom dokumentu nalazi se natječaj za upražnjeno radno mjesto spremačice u matičnoj školi.

Poziv i upute o testiranju kandidata te lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto spremačica (puno i nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno) također su dostupni u priloženim dokumentima.

Priložena je Rang lista kandidata za radno mjesto spremačica.

Priložena je obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačica.

  :: opširnije :: 


objavio: Alenka Šljivečka  datum: 21. 9. 2021. 11:26

NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU POVIJESTI Vijest ima dokument u privitku

U priloženom dokumentu nalazi se natječaj za upražnjeno radno mjesto učitelja/učiteljice povijesti.

Poziv i upute o testiranju kandidata te lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto učitelja njemačkog jezika također su dostupni u priloženim dokumentima.

Priložena je obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelja/učiteljice povijesti.

  :: opširnije :: 


objavio: Alenka Šljivečka  datum: 23. 3. 2021. 09:26

NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU NJEMAČKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

U priloženom dokumentu nalazi se natječaj za upražnjeno radno mjesto učitelja/učiteljice njemačkog jezika.

Poziv i upute o testiranju kandidata te lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto učitelja njemačkog jezika također su dostupni u priloženim dokumentima.

Priložena je obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelja/učiteljice njemačkog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Alenka Šljivečka  datum: 3. 3. 2021. 10:07

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA Vijest ima dokument u privitku

U priloženom dokumentu (pod opširnije) nalaze se natječaji za upražnjena radna mjesta.

  :: opširnije :: 


objavio: Alenka Šljivečka  datum: 14. 10. 2020. 13:15
 


Natječaji za posao

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA
KAPTOL
Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol
Tel: 034/231 040

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17.,
68/18., 98/19. i 64/20.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

N A T J E Č A J
za upražnjeno radno mjesto

1. Učitelja/ice njemačkog jezika – na neodređeno, puno radno vrijeme – 1
izvršitelj/ica
2. Tajnika/ice škole – na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
(poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila)


a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni
studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz
točke a) ovoga stavka.
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati su: opći uvjeti prema Zakonu o radu (NN br. 93/14.,
127/17 i 98/19.) te posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,
16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.):
Prijavi je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- preslika rodnog lista i domovnice
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za
zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koji se
poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.)
uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze
propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%
20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVAN
JU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o
priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo prednosti pri zapošljavanju po toj
osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj
dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom
invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može
upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti
spolova).
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Kandidati prijavljeni na natječaj se testiraju, a vrijeme i način testiranja biti će objavljeni na
stranicama škole najkasnije 5 dana prije testiranja.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za
zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.
Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:
OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđman 3, 34334 Kaptol.

Kaptol, 03.08.2020.

Ravnatelj: Nino Diklić, prof


 

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA, KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

Tel: 034/231-040

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja fizike – na određeno, nepuno radno vrijeme (8 sati neposrednog rada u nastavi), zamjena za bolovanje - 1 vršitelj/ica

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) dostaviti na adresu Škole.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u preslici ili elektroničkom zapisu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koji se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NNb2. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata/kinje pozvat će kandidate/kinje na razgovor u zakonskom roku putem mrežne stranice škole.

 

Kaptol, 12. prosinca 2019.

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA, KAPTOL

KLASA: 602-02/19-01/177

Urbroj: 2177-39-01-19-01

Kaptol, 25. studenoga 2019.

 

Na temelju Izvješća o provedenom postupku po raspisanom natječaju za radno mjesto učitelja glazbene kulture, određeno, nepuno radno vrijeme i učitelja engleskog jezika, puno, određeno radno vrijeme, objavljenog na oglasnoj ploči, te mrežnim stranicama HZZ-a i OŠ Kaptol, koje je dostavilo Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, za učitelja glazbene kulture i učitelja engleskog jezika, te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Kaptol, sa sjednice održane 21.11.2019., ravnatelj donosi

 

O D L U K U

o izboru kandidata

 

I.

Za radno mjesto učitelja glazbene kulture na određeno, nepuno radno vrijeme, obustavlja se postupak o primanju kandidata jer je djelatnica prekinula roditeljski dopust i vratila se na posao, a za učitelja engleskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme izabrana je Josipa Zirdum

 

II.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                                                         

                                                                                                              Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 

Dostaviti:

1. Kandidatima prijavljenim na natječaj

2. Arhiva škole


REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO–SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA, KAPTOL

 

KLASA: 112-01/19-01/04

URBROJ: 2177-30-01-19-01

Kaptol, 20. studenog 2019.  

    

Na osnovi članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17 i 68/2018) i članka 72. Statuta OŠ Vilima Korajca, Kaptol, ravnatelj Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijem na pripravnički staž, putem mjere aktivne politike zapošljavanja: potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo s ciljem zapošljavanja uz ugovor o radu nezaposlenih osoba (m/ž) bez staža osiguranja (opći uvjeti za sva zanimanja/radna mjesta) u javnom sektoru

 

1. Stručni suradnik psiholog  –  jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

       Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • rodni list
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme/ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • potvrda/uvjerenje o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  ne starije od 6 mjeseci
 • potvrda HZMO-a o stažu.

 

Traženi dokumenti mogu se dostaviti i u preslici.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14)  dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostavite na adresu:

Osnovna škola Vilima Korajca, Kaptol s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Osnovna škola Vilima Korajca, Kaptol dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podatci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

ROK PRIJAVE: 28. studeni 2019.

 

                                                                                                   Ravnatelj: Nino Diklić


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

Tel: 034/231-040

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust, (12/21 sati tjedno),

 

2. Učitelja engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Kaptol, 23. listopada 2019.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof.


 

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

 

Klasa: 602-02/19-01/118

Urbroj: 2177-39-01-19-01

Kaptol, 26. kolovoza 2019.

 

 

Rezultati izbora po natječaju od 01.08.2019. do 09.08.2019.

 

Po natječaju za kuhara/kuharicu, a po procjeni Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme primljen je Dražen Pendeš.

Objavljivanjem ove obavijesti na mrežnoj stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

                                                                                                              Ravnatelj: Nino Diklić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

Tel: 034/231-040

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17., 68/18.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Kuhar/kuharica – na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17., 68/18):

- završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, potvrdu o završenom-važećem tečaju higijenskog minimuma, elekronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) dostaviti na adresu Škole.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u preslici ili elektroničkom zapisu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koji se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NNb2. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata/kinje pozvat će kandidate/kinje na razgovor u zakonskom roku putem mrežne stranice škole.

 

Kaptol, 01. kolovoza 2019.

 

                                                                                                              Ravnatelj: Nino Diklić, prof.


 

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA, KAPTOL

Klasa: 602-02/19-01/51

Urbroj: 2177-39-01-19-01

Kaptol, 15. ožujka 2019.

 

Rezultati izbora po natječaju od 05.03.2019. do 13.03.2019.

 

Po natječaju za učitelja glazbene kulture uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme primljena je Mia Ćaćić, magistra muzike.

Objavljivanjem ove obavijesti na mrežnoj stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

                                                                                                              Ravnatelj: Nino Diklić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

Tel: 034/231040

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust, (12/21 sati tjedno).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koji se poziva.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Kaptol, 05. ožujka 2019.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17., 68/18.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme,

   (23/40 sati tjedno, zamjena za rodiljni dopust),

 

2. Učitelja povijesti, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, godinu dana

(4/7 sati tjedno),

 

3.  Učitelja fizike , 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 

(8/16 sati tjedno, zamjena za bolovanje).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Kaptol, 22. listopada 2018.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

OIB: 80542343720

 

KLASA: 602-02/18-01/95 

URBROJ: 2177-39-01-18-01

Kaptol, 13. kolovoza 2018.

 

 

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, OŠ Vilima Korajca, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

- pomoćnik/pomoćnica u nastavi

1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, od 03.09.2018. do 14.06.2019. godine

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

 • srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj moraju biti navedeni adresa i broj telefona),
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • domovnicu i
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju. Također, prije početka rada dužne su završiti Edukaciju za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, u roku 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

OŠ Vilima Korajca Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima, o čemu će biti obavijest na mrežnoj stranici škole.

                                                                                                                 

                                                                                                                             RAVNATELJ: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

 

Temeljem članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, godinu dana, (9/17 sati tjedno),

 

2. Učitelja engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, (22/40 sati tjedno).

 

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koji se poziva.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Kaptol, 27. ožujka 2018.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Klasa: 112-01/18-01/03

Urbroj: 2177-39-01-18-01

Kaptol, 25. siječnja 2018.

 

REZULTATI IZBORA PO NATJEČAJU

od 11.01.2018. do 19.01.2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za stručnog suradnika-pedagoga, koji je objavljen dana 11. siječnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli prijavu na natječaj da je uz suglasnost Školskog odbora izabran Dominik Ribičić, magistar pedagogije i magistar edukacije povijesti.

 

Žalba na Odluku o izboru kandidata podnosi se pisanim putem Školskom odboru u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

 

                                                                                                                             Ravnatelj škole: Nino Diklić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. stručnog suradnika-pedagoga, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, (zamjena za bolovanje)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Kaptol, 11. siječnja 2018.

Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

 

1. Učitelja njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, godinu dana (9/17 sati tjedno),

 

2. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (12/21 sat tjedno).

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 

Kaptol, 26. listopada 2017.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 


Temeljem članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14.)  te Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Osnovna škola Vilima Korajca, Kaptol iskazuje interes za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

VJEROUČITELJ/VJEROUČITELJICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, najduže do 12 mjeseci

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14. i 7/17.)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- potvrdu/uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

U Kaptolu, 25. rujna 2017.

                                                                                                                             Ravnatelj: Nino Diklić

 


Obavijest o rezultatima natječaja - pomoćnici u nastavi

Temeljem Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“, prema javnom pozivu „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, a u svezi s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka, Školski odbor OŠ Vilima Korajca Kaptol, na sjednici održanoj 4. rujna 2017. godine, donio je odluku o zasnivanju radnog odnosa na nepuno određeno radno vrijeme od 25 sati tjedno sa sljedećim kandidatima:

 1. Vjekoslavom Obradovićem
 2. Majom Havrdom                                                          

                                                                                     Ravnatelj: Nino Diklić


OŠ VILIMA KORAJCA

Trg  dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

OIB: 80542343720

 

KLASA:  602-02/17-01/132

URBROJ: 2177-39-01-17-01

Kaptol, 21. kolovoza 2017.

 

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Kaptol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

- pomoćnik/pomoćnica u nastavi - 2 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, od 06.09.2017. do 15.06.2018.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

 • srednjoškolsko obrazovanje,
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju. Također, prije početka rada dužne su završiti Edukaciju za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu: OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će biti obavijest na mrežnoj stranici škole.

 

                                                                                                          Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. 7/17.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (9/17 sati tjedno, godinu dana),

 

2. Učitelja likovne kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (12/22 sata tjedno, zamjena za roditeljski dopust),

 

3. Učitelja hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (22/40 sati tjedno, zamjena za bolovanje).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Kaptol, 30. ožujka 2017.

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


 

Na temelju članka  127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 61. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

 

Za ravnatelja/icu školske ustanove može biti imenovana osoba koja ima najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama i ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

-sveučilišni diplomski studij ili
-integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
-specijalistički diplomski stručni studij.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. i točke 2. ovoga članka može biti ravnatelj/ica osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja/icu obavlja dužnost ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja/icu propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05)
Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- životopis
- domovnicu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
- potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
- potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o stažu osiguranja
- kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju čl. 126. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Kaptolu 1. veljače 2017.

                                                                                   Predsjednica Školskog odbora: Jasminka Grgić


 

Temeljem članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14.)  te Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Osnovna škola Vilima Korajca, Kaptol  iskazuje interes za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

VJEROUČITELJ/VJEROUČITELJICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, najduže do 12 mjeseci

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14.)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- presliku rodnog lista

- preslik domovnice

- potvrda/uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3

 

U Kaptolu 26. siječnja 2017.                                                          

Ravnatelj: Nino Diklić


 

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i članka 61. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

 

Za ravnatelja/icu školske ustanove može biti imenovana osoba koja ima najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama i ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

- sveučilišni diplomski studij ili
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
- specijalistički diplomski stručni studij.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. i točke 2. ovoga članka može biti ravnatelj/ica osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja/icu obavlja dužnost ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja/icu propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05)
Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- životopis
- domovnicu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
- potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
- potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o stažu osiguranja
Kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju čl. 126. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

U Kaptolu 19. prosinca 2016.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, godinu dana (9/17 sati tjedno),

 

2. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (12/21 sati tjedno, zamjena za dopust za njegu djeteta),

 

3. Učitelja likovne kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (10/22 sati tjedno, zamjena za rodiljni dopust).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, dokaz o stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

Kaptol, 26. listopada 2016.

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 


OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3

OIB: 80542343720

 

KLASA:    602-02/16-01/202                        

URBROJ:  2177-39-01-16-01

Kaptol, 31. kolovoza 2016.

 

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno 3“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“, OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Kaptol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

- pomoćnik/pomoćnica u nastavi

2 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, 9 mjeseci (od 19.09.2016. do 20.06.2017.)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

- zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona)
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi  (SSS trogodišnja ili četverogodišnja)
- domovnicu 
- potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

OŠ Vilima Korajca Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima.

                                                                                                                        

                                                                                                                            Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja njemačkog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (9/17 sati tjedno),

 

2. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme  (12/21 sati tjedno, zamjena za rodiljni dopust).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 4. travnja 2016.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja te prijave potrebe na Hrvatski zavod za zapošljavanje ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za voditelja računovodstva

 

1  izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (12 mjeseci).

 

Uvjeti natječaja: Završena viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke, prijava u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, presliku dokaza o završenom obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

Kaptol, 22. veljače 2016.

Ravnatelj: Nino Diklić

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

 

Temeljem članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja njemačkog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (9/19 sati tjedno),

 

2. Učitelja likovne kulture, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10/22 sata tjedno).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 13. studenoga 2015.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja biologije - kemije, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (15/27 sati tjedno, zamjena za rodiljni dopust),

 

2. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (12/21 sati tjedno, zamjena za rodiljni dopust).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 10. studenog 2015.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3

 

Temeljem članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13., 152/14.) ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja razredne nastave - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 07. listopada 2015.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

MB: 03310132

 

Na temelju članka 99., stavka 9. i 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) i zapošljavanja pomoćnika u nastavi u okviru projekta „Obrazujmo se zajedno II", prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" Osnovna škola Vilima Korajca, Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za pomoćnika u nastavi 

 

1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno (od 1.10. 2015. do 30. 6. 2016.).

 

Uvjeti natječaja:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje

- dokaz da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis,

- presliku dokaza o završenom obrazovanju,

- presliku domovnice,

- presliku rodnog lista,

- dokaz da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu Škole s naznakom „natječaj za pomoćnika u nastavi“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Kaptol, 7. rujna 2015.

    

                                                                                                                                                            Ravnatelj: Nino Diklić

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13., 152/14.) i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.), ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. Učitelj razredne nastave m/ž – 1 izvršitelj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme na 12 mjeseci.

 

Uvjeti: Utvrđeni  člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Kaptol, 28. kolovoza 2015.

 

Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

 KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13., 152/14.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (12/21 sati tjedno, zamjena za bolovanje),

 

 1. Učitelja geografije, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (20/33 sati tjedno, zamjena za rodiljni dopust),

 

 1. Učitelja informatike, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (4/8 sati tjedno, upražnjeni poslovi).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO-a) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 25. ožujka 2015.

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Učitelja glazbene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (12/21 sati tjedno, zamjena za bolovanje),

 

 1. Učitelja geografije, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (20/33 sati tjedno, zamjena za bolovanje),

 

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica,diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 30. prosinca 2014.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, te prijave potrebe na Hrvatski zavod za zapošljavanje ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za financijsko-računovodstvenog radnika

 

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (12 mjeseci)

 

Uvjeti natječaja: Završena VŠS, stručni prvostupnik ekonomije, prijava u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, presliku dokaza o završenom obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije MZMO) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 17. studenoga 2014.                                                                                                                                                                                                                      

Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja povijesti, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (4/7 sati tjedno, zamjena za bolovanje),

2. Učitelja geografije, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (17/27 sati tjedno, zamjena za bolovanje),

3. Učitelja engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje),

4. Učitelja hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 17. studenoga 2014.

 

                                                                                                                Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, te prijave potrebe na Hrvatski zavod za zapošljavanje ravnatelj OŠ Vilima Korajca, Kaptol raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. Učitelj razredne nastave m/ž – 1 izvršitelj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme na 12 mjeseci.

 

Uvjeti: Utvrđeni  člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Kaptol, 17. studenoga 2014.

Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja povijesti, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme,  (14/25 sati tjedno, zamjena za bolovanje).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda iz matične evidencije HZMO) dostaviti na adresu Škole.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (temeljem članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 23. listopada 2014.

Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Učitelja razredne nastave m/ž – dva (2) izvršitelja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnika, puno radno vrijeme na 12 mjeseci.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći i posebni u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 20. kolovoza 2014.

 

 

                                                                                                                                                                                     Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, te prijave potrebe na Hrvatski zavod za zapošljavanje OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

NATJEČAJ

za pomagača/icu u nastavi

 

 1 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme (zamjena do 13.06.2014. godine.)

 

Uvjeti natječaja: 

Završena srednja škola gimnazijskog obrazovanja ili završen prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, prijava u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, dob do 29 godina, potpisan profesionalni plan zapošljavanja, prijava  kandidata samo s područja općine Kaptol.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj  potrebno je priložiti: životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, presliku dokaza o završenom obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

 

Prijave se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Školska 12, 34334 Kaptol, s naznakom „natječaj za pomagača u nastavi“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti oba spola.

 

 Kaptol, 28. ožujka 2014.                                                                                                                                                                                                                           

Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja fizike, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (6/11 sati tjedno).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, domovnica, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 13. ožujka 2014.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 

 


OSNOVNA ŠKOLA   VILIMA  KORAJCA  

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem  članka  107. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,16/12.,86/12., 126/12 i 94/13) ravnatelj  OŠ Vilima Korajca, Kaptol donosi :

 

O  D  L  U  K  U

o poništenju  natječaja

 

objavljenog na Zavodu za zapošljavanje i web stanicama Škole dana 6.03.2014. za radno mjesto učitelja informatike, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8/15 sati tjedno).

 

Obrazloženje:

Natječaj se poništava zbog  pogreške u prosudbi o potrebi za objavljivanjem natječaja.

 

Kaptol, 06. ožujka 2014.

 

                                                                                                                             Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja informatike, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8/15 sati tjedno).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 06. ožujka 2014.

 

                                                                                                                      Ravnatelj: Nino Diklić, prof. 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.i 94/13.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (22/40 sati tjedno).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 18. prosinca 2013.

 

                                                                                                                                  Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.i 94/13.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Učitelja njemačkog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (12/20 sati tjedno).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom ( životopis, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 25. listopada 2013.

 

                                                                                                                                                                                     Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja te prijave potrebe na Hrvatski zavod za zapošljavanje OŠ Vilima Korajca, Kaptol raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za pomagača/pomagačicu u nastavi

 

1 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme (do kraja nastave 2013./2014. godine)

 

Uvjeti natječaja:

Završena srednja škola gimnazijskog obrazovanja ili završen prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, prijava u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, dob do 29 godina, potpisan profesionalni plan zapošljavanja.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj  potrebno je priložiti: životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, presliku dokaza o završenom obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

 

Prijave se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Školska 12, 34334 Kaptol, s naznakom „natječaj za pomagača u nastavi“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti oba spola.

 

Kaptol, 14. listopada 2013.

 

                                                                                                             Ravnatelj:  Nino Diklić, prof. 

                                                                                              

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.i 94/13.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto

 

 

1. Stručnog suradnika-pedagoga, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad za koji ugovor o radu miruje do prestanka mandata).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom ( životopis, diploma, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Kaptol, 25. rujna 2013.

 

                                                                                                                                                                           Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za upražnjena radna mjesta

 

 

1. Učitelja razredne nastave, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

2. Učitelja povijesti, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati tjedno u nastavi ili 25 sati ukupno tjedno

3. Učitelja matematike, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći i posebni u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma, domovnica, potvrda o položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Kaptol, 20. kolovoza 2013.

 

 

                                                                                                                                                                                   Ravnatelj: Nino Diklić, prof.  

 


OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

KAPTOL

Školska 12, 34334 Kaptol

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.) OŠ Vilima Korajca, Kaptol, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Učitelja razredne nastave m/ž – 1 izvršitelja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnik, puno radno vrijeme na 12 mjeseci.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći i posebni u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu Škole.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Kaptol, 15. travnja 2013.

 

 

                                                                                                                                                                                     Ravnatelj: Nino Diklić, prof.

 


 


            Kad zvoni??

   


Anketa
Sviđa li ti se što naša škola koristi e-Dnevnik?


TražilicaKalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Posjetite...


Više o...

Portal za škole

Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2010.

Ukupno: 259775
Ovaj mjesec: 893
Ovaj tjedan: 400
Danas: 3
preskoči na navigaciju