preskoči na sadržaj

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE VILIMA KORAJCA

U priloženom dokumentu nalazi se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Vilima Korajca.


REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA

Trg dr. Franje Tuđmana 3

Kaptol

 

KLASA: 007-03/22-01/01

URBROJ: 2177-39-01/04-22-01

Kaptol, 16. veljače 2022. godine

 

 

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 60. Statuta Osnovne škole Vilima Korajca (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2177-39-01-19-01, od 15. veljače 2019. g.) Školski odbor Osnovne škole Vilima Korajca, na 7. sjednici, održanoj 07. veljače 2022. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Osnovne škole Vilima Korajca

 

Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
  a) sveučilišni diplomski studij ili
  b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  c) specijalistički diplomski stručni studij;
  d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 

 1. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 

 1. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.


Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.


Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 3. dokaz o državljanstvu
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
 7. program rada za mandatno razdoblje
 8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

 

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim kompetencijama:  

 1. poznavanje stranog jezika (dokazuje se preslikom svjedodžbe ili druge javne isprave, potvrdom o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javnom ispravom o završenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druge javne isprave, osobnom izjavom kandidata u životopisu)
 2. osnovne digitalne vještine (dokazuje se uvjerenjem, certifikatom, potvrdom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, osobnom izjavom kandidata u životopisu) i
 3. iskustvo rada na projektima Europske unije (koji su imali učinak na školu) (dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobnom izjavom kandidata u životopisu)

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

            Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Vilima Korajca za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole Vilima Korajca, odnosno od dana 16. veljače 2022. godine.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu:

 

Osnovna škola Vilima Korajca, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

 

u zatvorenoj omotnici s naznakom;

 

„natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

 

                                                                                                         

Osnovna škola Vilima Korajca

 

 

 


Priloženi dokumenti:
OS_Vilima_Korajca,_natjecaj_-_za_16.02.2022..pdf (1.81 MB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Alenka Šljivečka   datum: 16. 2. 2022.


            Kad zvoni??

   


Anketa
Sviđa li ti se što naša škola koristi e-Dnevnik?


TražilicaKalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Posjetite...


Više o...

Portal za škole

Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2010.

Ukupno: 259775
Ovaj mjesec: 893
Ovaj tjedan: 400
Danas: 3
preskoči na navigaciju