preskoči na sadržaj
Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol
Carnet webmail Kontakti
Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka  91. Statuta OŠ Vilima Korajca, Kaptol, a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (N.N. 78/11), ravnatelj Škole donosi

 

PROCEDURU

STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U

OŠ VILIMA KORAJCA, KAPTOL

 

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava i druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad Škole i obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti u OŠ Vilima Korajca, Kaptol.

 

Postupak stvaranja ugovornih obveza pokreće ravnatelj Škole zavisno o vrijednosti robe, usluga i radova u skladu s čl. 91. Statuta Škole i odredbi Zakona o javnoj nabavi. (N:N: br. 90/11.).

 

Potrebu za pokretanje postupka stvaranja ugovornih obveza mogu iskazati i predložiti ravnatelju svi zaposlenici Škole i stručna tijela pisanim zahtjevom.

Zahtjev za pokretanje postupka stvaranja ugovornih obveza podnose se prema potrebi ili na početku školske godine.

 

Prije pokretanja postupka tajnik-voditelj računovodstva obavlja provjeru i izvješćuje ravnatelja je li nabava u skladu s financijskim planom  za tekuću godinu i planom nabave i jesu li dostupna financijska sredstva s obzirom na dinamiku novčanih tijekova i likvidnost Škole.

 

Ravnatelj dodatno provjerava stvarnu potrebu za predmetom nabave uvidom u zahtjeve koje su dostavili zaposlenici Škole ili stručna tijela.

 

Nakon izvršenih prethodno navedenih radnji, ravnatelj odobrava pokretanje nabave ili sklapanje ugovora.

Narudžbu robe, usluga ili radova i sklapanje ugovora vrši ravnatelj ili tajnik-voditelj računovodstva.

 

Ova Procedura objavljena je na mrežnoj stranici Škole .

 

Privitak:

Tabelarni prikaz procesa stvaranja ugovornih obveza.

 

Red.br.

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

I.  STVARANJE OBVEZA

ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

1.

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radove

zaposlenici-nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

ponuda, narudžbenica, nacrt ugovora

Tijekom godine

2.

Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom/proračunom

zaposlenik na poslovima za financije

Ako DA-odobrenje

Ako NE-negativan odgovor na prijedlog za sklapanje ugovora/narudžbe

3 dana od zaprimanja prijedloga

3.

Sklapanje ugovora/narudžba

ravnatelj ili osoba koju on ovlasti

Ugovor/narudžba

Ne duže od 30 dana od dana odobrenja od zaposlenika  na poslovima za financije

 

 

Red.br

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

II.  STVARANJE OBVEZA

ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

1.

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radove

zaposlenici-učitelji,nositelji pojedinih poslova i aktivnosti (npr.pojedini učitelj iskazuje potrebu za nabavom opreme za njegovo područje: nastavna sred. za matematiku, kemiju i sl.)

Prijedlog s opisom potrebne opreme/usluga/ radova i okvirnom cijenom

mjesec dana prije pripreme godišnjeg plana nabave, moguće i tijekom godine za plan nabave za slijedeću godinu

2.

Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/usluga/radova

Ako proces nije centraliziran na razini osnivača tada učitelji u suradnji s ravnateljem škole. Angažirati vanjskog   koji ima certifikat

Tehnička i natječajna dokumentacija

Do početka kalendarske godine u kojoj se pokreće postupak nabave

3.

Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan

ravnatelj,

tajnik-voditelj računovodstva

Financijski plan

rujan-prosinac

4.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

učitelji, nositelji pojedinih poslova i aktivnosti. Ravnatelj preispituje stvarnu potrebu za predmetom nabave

Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom

tijekom godine

5.

Provjera da li je prijedlog u skladu s donesenim planom nabave i financijskim planom

ravnatelj, tajnik-voditelj računovodstva

Ako DA-odobrenje pokretanja postupka

Ako NE-negativan odgovor na prijedlog za pokretanje postupka

2 dana od zaprimanja prijedloga

6.

Provjera je li tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi

ravnatelj ili osoba koju ovlasti ravnatelj (ne može biti zaposlenik na poslovima za financije)

Ako DA-pokreće postupak javne nabave

Ako NE-vraća dokumentaciju s komentarima na doradu

 

najviše 30 dana od zaprimanja prijedloga za pokretanje postupka javne nabave.

7.

Pokretanje postupka javne nabave

ravnatelj ili osoba koju on ovlasti

objava natječaja

tijekom godine

 

KLASA: 003-05/12-01/09

URBROJ:2177-39-1-12-01

Požega, 01. listopada 2012.

 

 

Ravnatelj Škole:

                                                                                Nino Diklić, prof.

 

 

                                                                                

 
preskoči na navigaciju